2017 година

 

1. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.

2. Оборотна ведомост за изпълнение на бюджета  към 31.03.2017г.

3.Обяснителна записка бюджет към 31.03.2017г.

4.Обяснителна записка СЕС към 31.03.2017г.

5. Обяснителна записка ДСД към 31.03.2017г.

6,Справка ангажименти към 31.03.2017г.

7. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017г.

8. Оборотна ведомост за изпълнение на бюджета  към 30.06.2017г.

9.Обяснителна записка бюджет към 30.06.2017г.

10.Обяснителна записка СЕС към 30.06.2017г.

11. Обяснителна записка ДСД към 30.06.2017г.

12. Справка ангажименти към 30.06.2017г.

13. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2017г.

14.Оборотна ведомост за изпълнение на бюджета  към 30.03.2017г.

15.Обяснителна записка бюджет към 30.09.2017г.

16.Обяснителна записка СЕС към 30.09.2017г.

17. Обяснителна записка ДСД към 30.09.2017г.

18.Справка ангажименти към 30.09.2017г.

  I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО       29 050лв.
Собствени приходи
1. Неданъчни приходи      29 050лв.
1.1. Приходи и доходи от собственост  30 000лв.
1.2. Други неданъчни приходи               0лв.
1.3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите  – 950лв.

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО      444 910лв.
Общо разходи                    444 910лв.
1. Текущи разходи            444 910лв.
1.1. Заплати и възнаграждения на персонала, нает по
трудови и служебни възнаграждения     279 700лв.
1.2. Други възнаграждения и плащания на персонала  49 000лв.
1.3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели 73 500лв.
1.4. Издръжка 25 027лв.
1.5. Платени данъци, такси и административни санкции   1 830лв.
1.6. Стипендии  15 853лв.

 НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки 25
Средногод. приравнителен брой деца/ученици, финасирани
по стандарти   190
Брой на заведенията и учрежденията  1

III. ТРАНСФЕРИ  415 860лв.
Трансфери между бюджети /нето/  415 860лв.
Разчет на течни горива – централна доставка  0лв.
Максимален размер на ангажиментите за разходите,

които могат да бъдат поети през 2017г.   42 710лв.
Максимален размер на новите задължения за разходи,

които могат да бъдат натрупани през 2017г.  42 710лв.