2015 година

Протокол ОС- първо тримесечие 31.03.2015
Изпълнение на бюджет 2015 – 31.03.2015
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2015
Обяснителна записка към касов отчет 31.03.2015г.
Оборотна ведомост и баланс към 31.03.2015 г.
Обяснителна записка отчетна група Бюджет 31.03.2015
Обяснителна записка отчетна група СЕС 31.03.2015
Обяснителна записка отчетна група ДСД 31.03.2015
Справка за ангажименти към 31.03.2015
О
тчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2015
Обяснителна записка към касов отчет 30.06.2015
Оборотна ведомост и баланс към 30.06.2015
Обяснителна записка отчетна група Бюджет 30.06.2015
Обяснителна записка отчетна група СЕС 30.06.2015
Обяснителна записка отчетна група ДСД 30.06.2015
Справка за ангажименти към 30.06.2015
Изпълнение на бюджет 2015 към 30.06.2015
Протокол ОС – шестмесечие – 30.06.2015
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2015
Обяснителна записка към касов отчет 30.09.2015
Оборотна ведомост и баланс към 30.09.2015
Обяснителна записка отчетна група Бюджет 30.09.2015
Обяснителна записка отчетна група СЕС 30.09.2015
Обяснителна записка отчетна група ДСД 30.09.2015
Справка за ангажиментите към 30.09.2015
Изпълнение на бюджет 2015 към 30.09.2015
Протокол ОС – деветмесечие – 30.09.2015
Отчет за касовото изпълнение към 31.12.2015
Обяснителна записка към касов отчет към 31.12.2015
Протокол ОС- годишно – 31.12.2015
Оборотна ведомост към 31.12.2015
Обяснителна записка към Оборотна ведомост 31.12.2015- Област БЮДЖЕТ
Обяснителна записка към Оборотна ведомост 31.12.2015- Област СЕС
Обяснителна записка към Оборотна ведомост 31.12.2015- Област ДСД
Ангажименти към 31.12.2015