Обявление

На 23.09.2013 г. от 11:00 ч. в сградата на Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост (ПГ ТОЛП) – гр. Добрич, бул.”25-ти септември” №47 бяха отворени ценовите оферти на кандидатите за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Превоз на ученици през учебната 2013 г./2014 г. от населените места по местоживеене до училище и обратно по проект „Равен шанс за професионално образование” – проект BG051PO001-4.1.05-0153, открита с Решение №1/16.08.2013 г. на Директора на ПГ ТОЛП гр. Добрич и обявена с обявление № 04593-2013-0001 в Регистъра на Агенцията за обществените поръчки.

Целият документ можете да свалите от тук: Обявление_69а_ЗОП-1