Учителски колектив

Общообразователни предмети

Български език и литература
Диана Кирова

Людмила Стаева

Десислава Лилова

Математика
Невяна Христова

Маньо Манев

Английски език
Анжела Симеонова

Руски език

Руслан Иванов

Светлана Рашева

Немски език

Светлана Рашева

Физика и астономия

Нуртен Назимова

Невяна Христова

Химия
Нуртен Назимова

Биология и здравно образование

Снежана Карова

Славка Вълчева

История и цивилизация

Анелия Матеева

География и икономика
Снежана Карова

Славка Вълчева

Философски цикъл
Галина Борисова

Информационни технологии

Павел Пантелеев

Изобразително изкуство

Галина Георгиева

Физическо възпитание и спорт
Минчо Кондов

Димитър Добрев

Специализирани предмети

Техническо чертане
Инж. Димитрина Казакова

Икономика,  Предприемачество
Гергана Петрова, Галина Борисова

Счетоводство, Фирмено право

Галина Борисова

Електрообзавеждане на автомобила
Инж. Талят Юмер

Автотранспортна техника

Иван Пеев

Товароподемни механизми
Инж. Иван Пеев

Електрообзавеждане на подемно-транспортна техника
Инж. Иван Пеев

Подемно-транспортна техника монтирана на ПТС
Иван Пеев

Хидравлични и пневматични устройства В ППТ

Иван Пеев

Безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателните съоръжения
Инж. Иван Пеев

Експлоатация на подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства
Инж. Иван Пеев

Превоз на товари
Инж. Иван Пеев

Измерване и изпитване на подемно-транспортна техника, монтирана на пътни превозни средства

Иван Пеев

Електротехника
Инж. Димитрина Казакова

Материалознание

Инж. Димитрина Казакова

Галина Георгиева

Жени Минчева

Електроника

Маньо Манев, Иван Пеев

Електрически машини и апарати, Електронни системи в подемно-транспортната техника

Маньо Манев

Експлоатация на автомобила
Инж. Николай Монев

Техническа механика

инж. Димитрина Казакова

Здравословни и безопасни условия на труд

Снежана Карова

Безопасност на движението по пътищата
инж. Четин Ахмед

Устройство на автомобила
инж. Талят Юмер

Двигатели с вътрешно горене
инж. Николай Монев

Управление на МПС

Добромир Добрев, Иван Пеев

Конструиране и моделиране на облекло от текстил – основни конструкции
Пенка Андонова

Технология на облекло от текстил
Пенка Андонова

Моден маркетинг и реклама

Пенка Андонова

Организация и функциониране на ателие по поръчка
Пенка Андонова

Художествено оформане на облекло от текстил
Пенка Андонова

Модистика

Пенка Андонова

Жени Минчева

Изобразително студио

Гинка Иванова

Жени Минчева

Моден маркетинг и реклама

Гинка Иванова

Конструиране и моделиране на облекло от текстил

Женя Проданова

Процеси и машини в шевната промишленост

Жени Минчева

Модна стилистика и дизайн

Жени Минчева

Технология на специалността

Ивелина Донева

Хигиена на фризьорството, Съвременни тенденции във фризьорството

Иванка Бояджиева

Въведение в професията, Хигиена и безопасност при работа

Галина Георгиева

Козметика

Галина Георгиева

Практики

Учебна практика по общопрофесионални умения
инж. Калоян Кръстев

инж. Талят Юмер

инж. Николай Монев

Иван Пеев

Учебна практика по специалността
инж. Четин Ахмедов

Практическо обучение в реална работна среда

инж. Талят Юмер

Пенка Андонова

Гинка Иванова

Учебна практика по управление на МПС
инж. Четин Ахмедов, Иван Пеев

Учебна практика по технология на работа с подемно-транспортна техника монтирана на ПТС
инж. Иван Пеев

Учебна практика по диагностика на автомобила
инж. Калоян Кръстев

Учебна практика по ДВГ
Иван Пеев

Учебна практика по обслужване и ремонт на подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства

Иван Пеев

Учебна практика по Измерване и изпитване на подемно-транспортна техника, монтирана на пътни превозни средства

Иван Пеев

Учебна практика по електрически измервания

Маньо Манев

Учебна практика по устройство на автомобила
инж. Талят Юмер

Производствена практика
инж. Нели Петрова – Директор

Ивелина Донева

Иванка Бояджиева

Галина Георгиева

Жени Минчева

Учебна практика по фризьорство
Иванка Бояджиева

Ивелина Донева

Учебна практика по технология на специалността
Пенка Андонова

Женя Проданова

Иванка Бояджиева

Ивелина Донева

Учебна практика по технология на облекло от текстил
Пенка Андонова

Учебна практика по модна стилистика и дизайн

Пенка Андонова

Учебна практика модистика

Пенка Андонова

Учебна практика моден маркетинг и реклама

Пенка Андонова

Учебна практика по процеси и машини в шевната промишленост

Жени Минчева

Учебна практика по козметика
Галина Георгиева

Производствена практика

Пенка Андонова

Женя Проданова

Иванка Бояджиева

Ивелина Донева