Превоз на ученици през учебната 2014г./ 2015г. от населените места по местоживеене до училище и обратно по Проект „Равен шанс за професионално образование“ – BG051PO001-4.1.05-0153

Съобщение

Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост работи по проект "Твоят час 2017/2018г."