Финансова информация

В този раздел от сайта е поместена финансова информация относно отчитането,разходването и изпълнението на бюджета на ПГ ТОЛП.
Съответно информацията е разделена по години и са качени отчетите за касово изпълнение и оборотните ведомости към 31 Декември на съответната година одобрени и заверени от МОН.

Съобщение

Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост работи по проект "Твоят час 2017/2018г."