Стартира проект „Твоят час“

На 30.11.2016г. от 17.30ч. се проведе родителска среща с родителите на учениците участващи по проекта „Твоят час“.

На 15.12.2016г. от 18.00ч. в ПГ по ТОЛП 16 кабинет на основание чл. 259, ал.1, във връзка с чл. 266, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 7, ал.2 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Обн.-ДВ, бр.75 от 27.09.2016г. издаден от министъра на образованието и науката се проведе заседание на всичко редовни и резервни членове на Обществения съвет при ПГ по ТОЛП при следния дневен ред:

  • Избор на председател, заместник-председател и секретар на Обществения съвет
  • Определяне на представител на Обществения съвет в Педагогическия съвет на училището
  • Избор на представители на Обществения съвет в Комисията за изготвяне на етичен кодекс на училищната общност