Права и задължения на ученика

Чл.67
/1/. Ученикът има право да:

1. Избира училището, професията, предметите и дейностите, предвидени в учебния план като избираеми;
2. Участва по свой избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни дейности;
3. Получава от учителите информация по въпросите, свързани с неговото обучение;
4. Получава от учителите и от други длъжностни лица информация и консултации по професионалното му ориентиране и развитие;
5. Получава от учителите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка;
6. Получава индивидуална помощ от учителите съобразно специфичните си педагогически потребности;
7. Бъде насочван, стимулиран и подпомаган за развитие на неговите дарби, умствени и физически способности;
8. Бъде защитен от училището, обслужващото звено, инспектората по образованието и от МОМН при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права;
9. Дава мнения и предложения пред директора на училището по отношение на организацията и провеждането на цялостната дейност на училището;
10. Ползва безплатно училищната материално-техническа база в учебно време, както и в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си по реда, определен от директора на училището;
11. Бъде поощряван с морални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност; да ползва предимство при изготвяне графика за кормилната практика /при успешно положен вътрешен изпит/.
12. Да получава стипендия при условия и ред, определени с нормативен акт от Министерския съвет;
13. Участва в работата на педагогическия съвет, при обсъждане резултатите от обучението, награждаване и наказание на ученици;

/2/. Ученикът няма право да :
1. Отсъства от учебни занятия без уважителни причини;
2. Участва в хазартни игри, да пуши, да употребява наркотични средства и алкохол;
3. Участва в политически партии и организации до навършване на 18-годишна възраст;
4. Накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя;
5. Създава пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения;
6. Да носи хладни и огнестрелни оръжия и да застрашава живота и здравето на другите ученици;
7. Да ползва мобилен телефон по време на учебните часове.

Чл. 68. Ученикът е длъжен да:
1. Изпълнява задълженията си, определени с този правилник и с правилника за дейността на училището;
2. Съхранява авторитета на училището и развива училищните традиции;
3. Носи личната си карта и ученическата си книжка в училище и извън него;
4. Да явява в училище най-късно 10 минути преди началото на учебните занятия;
5. Да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави
6. Да заема работното си място и се подготви за следващия час непосредствено след биене на звънеца.
7. Да носи за учебните занятия необходимите пособия, помагала и литература.
8. Да носи подходящо облекло за часовете по физическа култура и спорт.
9. Да присъства в часовете по физическа култура, ако е освободен от здравните органи за учебен срок или учебна година.
10. Да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището; да възстановява в 3-дневен срок нанесените материални щети на училището.
11. При неявяване на учител 10 минути след началото на часа, отговорникът на паралелката уведомява помощник-директора и след негово разрешение освобождава съучениците си.
12. Дежурните в класа отговарят за реда в кабинета и докладват на учителя за отсъстващите ученици.
13. Неизпълнението на задълженията, предвидени в този правилник и в правилника за дейността на училището е нарушение на училищната дисциплина.