Самооценка

Стратегия за управление на риска в Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост гр.Добрич

Вътреучилищни критерии за установяване на качеството на ПОО в Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост гр.Добрич

Доклад от проведено самооценяване на Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост гр.Добрич за учебната 2012/2013 година

Училищна програма за повишаване качеството на предлаганото професионално образование и обучение 2012/2013 година

Съобщение

Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост работи по проект "Твоят час 2017/2018г."