Учителски колектив

Общообразователни предмети

Български език и литература
Диана Кирова
Руслан Иванов

Математика
Невяна Христова

Английски език
Анжела Симеонова

Руски език

Руслан Иванов

Физика и астономия

Химия
Нуртен Асан

Биология и здравно образование
Снежана Карова

История и цивилизация
Надежда Статева

География и икономика
Снежана Карова

Философски цикъл
Снежанка Костова

Информатика и ИТ
Светлин Русев
Снежанка Жечева

Физическо възпитание и спорт
Станислав Славов

Специализирани предмети

Техническо чертане
Инж. Снежанка Жечева – директор
Инж. Господин Господинов

Икономика
Инж. Нели Петрова – зам.директор
Светлин Русев

Електрообзавеждане на автомобила
Инж. Маргарита Енчева
Инж. Господин Господинов

Автотранспортна техника
Инж. Иван Пеев
Инж. Господин Господинов

Товароподемни механизми
Инж. Христина Маринова
Инж. Господин Господинов

Електрообзавеждане на подемно-транспортна техника
Инж. Маргарита Енчева
Инж. Господин Господинов

Подемно-транспортна техника монтирана на ППС
Инж. Иван Пеев
Инж. Господин Господинов

Хидравлични и пневматични устройства В ППТ
Инж. Иван Пеев
Инж. Господин Господинов

Безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения
Инж. Иван Пеев
Инж. Господин Господинов

Експлоатация на ПТТ
Инж. Иван Пеев
Инж. Господин Господинов

Превоз на товари
Инж. Иван Пеев
Инж. Господин Господинов

Елетротехника
Инж. Маргарита Енчева

Материалознание

Инж. Господин Господинов

Електроника
Инж. Маргарита Енчева

Ел. машини и апарати
Инж. Маргарита Енчема

Елетротехнически материали
Инж. Маргарита Енчева

Електроенергетика
Инж. Маргарита Енчева

Автоматизация
Инж. Маргарита Енчева

Електротехническо чертане
Инж. Маргарита Енчева

Елетротехника и електроника
Инж. Маргарита Енчева

Електрически инсталации
Инж. Маргарита Енчева

Техническа механика

Здравословни и безопасни условия на труд

Безопасност на движението по пътищата
инж. Иван Пеев
Георги Георгиев

Устройство на автомобила
инж. Христина Маринова
инж. Господин Господинов

Двигатели с вътрешно горене
инж. Христина Маринова
инж. Господин Господинов

Конструиране и моделиране на облекло от текстил – основни конструкции
Пенка Андонова

Технология на облекло от текстил
Пенка Андонова

Проектиране на фирми за конфекциониране на облекло
Пенка Андонова

Художествено оформане на облекло от текстил
Пенка Андонова

Конструиране и моделиране на облекло от текстил
Пенка Андонова

Хигиена на фризьорството
Пенка Андонова

Практики

Учебна практика по общопрофесионални умения
инж. Господин Господинов

Учебна практика по специалността
инж. Господин Господинов

Учебна практика по автотранспортна техника
инж. Господин Господинов

Учебна практика по обработка на материали
инж. Господин Господинов

Учебна практика по товароподемни механизми
инж. Господин Господинов

Учебна практика по управление на МПС

инж. Иван Пеев
Георги Георгиев

Учебна практика по технология на работа с подемно-транспортна техника монтирана на ПТС
инж. Иван Пеев
Георги Георгиев

Учебна практика по обслужване и ремонт на подемно-транспортна техника монтирана на ППС
инж. Господин Господинов

Лабораторна практика по ел.измерване
инж. Господин Господинов

Учебна практика – електромонтажна
инж. Господин Господинов

Лабораторна практика по ел.машини и апарати
инж. Господин Господинов

Учебна практика по фризьорство
Пенка Андонова

Производствена практика
инж. Господин Господинов
инж. Иван Пеев

Георги Георгиев
Пенка Андонова