Учителски колектив

Общообразователни предмети

Български език и литература
Диана Кирова

Людмила Стаева

Руслан Иванов

Математика
Невяна Христова

Маньо Манев

Английски език
Анжела Симеонова

Руски език

Радостина Георгиева

Немски език

Добромир Добрев

Физика и астономия

Нуртен Асан

Химия
Нуртен Асан

Биология и здравно образование
Славка Вълчева

Живко Желязков

История и цивилизация
Надежда Статева

География и икономика
Славка Вълчева

Живко Желязков

Философски цикъл
Галина Борисова

Информационни технологии
Евелина Калева

Физическо възпитание и спорт
Минчо Кондов

Димитър Добрев

Специализирани предмети

Техническо чертане
Инж. Нели Петрова – директор
Инж. Димитрина Казакова

Икономика, Счетоводство, Фирмено право, Предприемачество
Светлин Русев

Електрообзавеждане на автомобила
Инж. Талят Юмер

Автотранспортна техника
Инж. Талят Юмер

Товароподемни механизми
Инж. Иван Пеев

Електрообзавеждане на подемно-транспортна техника
Инж. Иван Пеев

Подемно-транспортна техника монтирана на ППС
Инж. Иван Пеев

Хидравлични и пневматични устройства В ППТ
Инж. Иван Пеев

Безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения
Инж. Иван Пеев

Експлоатация на ПТТ
Инж. Иван Пеев

Превоз на товари
Инж. Иван Пеев

Елетротехника
Инж. Николай Монев

Материалознание

Инж. Димитрина Казакова

Деница Андонова

Електроника
Инж. Николай Монев

Инж. Талят Юмер

Експлоатация на автомобила
Инж. Николай Монев

Техническа механика

инж. Калоян Кръстев

инж. Димитрина Казакова

инж. Талят Юмер

Здравословни и безопасни условия на труд

Безопасност на движението по пътищата
инж. Иван Пеев

Устройство на автомобила
инж. Николай Монев

инж. Калоян Кръстев

Двигатели с вътрешно горене
инж. Иван Пеев
инж. Димитрина Казакова

Управление на МПС

Добромир Добрев

Конструиране и моделиране на облекло от текстил – основни конструкции
Пенка Андонова

Технология на облекло от текстил
Пенка Андонова

Проектиране на фирми за конфекциониране на облекло
Пенка Андонова

Художествено оформане на облекло от текстил
Пенка Андонова

Конструиране и моделиране на облекло от текстил
Пенка Андонова

Хигиена на фризьорството
Пенка Андонова

Практики

Учебна практика по общопрофесионални умения
инж. Калоян Кръстев

Учебна практика по специалността
инж. Николай Монев

Практическо обучение в реална работна среда

инж. Николай Монев


Учебна практика по управление на МПС

инж. Иван Пеев

Учебна практика по технология на работа с подемно-транспортна техника монтирана на ПТС
инж. Иван Пеев
инж. Талят Юмер

Учебна практика по диагностика на автомобила
инж. Калоян Кръстев

Учебна практика по ДВГ
инж. Калоян Кръстев

Учебна практика по електрически измервания
инж. Калоян Кръстев

Учебна практика по устройство на автомобила
инж. Калоян Кръстев

Производствена практика
инж. Калоян Кръстев

инж. Талят Юмер

инж. Димитрина Казакова

Учебна практика по фризьорство
Иванка Бояджиева

Ивелина Донева

Учебна практика по технология на специалността
Пенка Андонова

Деница Андонова

Иванка Бояджиева

Ивелина Донева

Учебна практика по технология на облекло от текстил
Пенка Андонова

Учебна практика по козметика
Иванка Бояджиева

Ивелина Донева

Производствена практика

Пенка Андонова

Деница Андонова

Иванка Бояджиева

Ивелина Донева