Учителски колектив

Общообразователни предмети

Български език и литература
Диана Кирова

Людмила Стаева

Десислава Лилова

Математика
Невяна Христова

Маньо Манев

Английски език
Анжела Симеонова

Руски език

Руслан Иванов

Немски език

Добромир Добрев

Физика и астономия

Нуртен Назимова

Невяна Христова

Химия
Нуртен Назимова

Биология и здравно образование

Снежана Карова

Живко Желязков

История и цивилизация

Анелия Матеева

География и икономика
Снежана Карова

Живко Желязков

Философски цикъл
Галина Борисова

Информационни технологии
Евелина Калева

Физическо възпитание и спорт
Минчо Кондов

Димитър Добрев

Специализирани предмети

Техническо чертане
Инж. Димитрина Казакова

Икономика, Счетоводство, Фирмено право, Предприемачество
Галина Борисова, Инж. Нели Петрова – директор

Електрообзавеждане на автомобила
Инж. Талят Юмер

Автотранспортна техника
Инж. Талят Юмер

Товароподемни механизми
Инж. Иван Пеев

Електрообзавеждане на подемно-транспортна техника
Инж. Иван Пеев

Подемно-транспортна техника монтирана на ППС
Инж. Николай Монев

Хидравлични и пневматични устройства В ППТ
Инж. Талят Юмер

Безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения
Инж. Иван Пеев

Експлоатация на ПТТ
Инж. Иван Пеев

Превоз на товари
Инж. Иван Пеев

Елетротехника
Инж. Талят Юмер

Материалознание

Инж. Димитрина Казакова

Иванка Бояджиева

Електроника

инж. Калоян Кръстев

Експлоатация на автомобила
Инж. Николай Монев

Техническа механика

инж. Димитрина Казакова

Здравословни и безопасни условия на труд

инж. Димитрина Казакова

Безопасност на движението по пътищата
инж. Четин Ахмед

Устройство на автомобила
инж. Талят Юмер

Двигатели с вътрешно горене
инж. Николай Монев

Управление на МПС

Добромир Добрев

Конструиране и моделиране на облекло от текстил – основни конструкции
Пенка Андонова

Технология на облекло от текстил
Пенка Андонова

Проектиране на фирми за конфекциониране на облекло
Пенка Андонова

Художествено оформане на облекло от текстил
Пенка Андонова

Конструиране и моделиране на облекло от текстил

Женя Проданова

Хигиена на фризьорството

Иванка Бояджиева

Практики

Учебна практика по общопрофесионални умения
инж. Калоян Кръстев

инж. Талят Юмер

инж. Николай Монев

Иван Пеев

Учебна практика по специалността
инж. Четин Ахмедов

Практическо обучение в реална работна среда

инж. Талят Юмер

Учебна практика по управление на МПС
инж. Четин Ахмедов

Учебна практика по технология на работа с подемно-транспортна техника монтирана на ПТС
инж. Иван Пеев

Учебна практика по диагностика на автомобила
инж. Калоян Кръстев

Учебна практика по ДВГ
инж. Талят Юмер

Учебна практика по електрически измервания
инж. Калоян Кръстев

Учебна практика по устройство на автомобила
инж. Талят Юмер

Производствена практика
инж. Димитрина Казакова

Учебна практика по фризьорство
Иванка Бояджиева

Ивелина Донева

Учебна практика по технология на специалността
Пенка Андонова

Женя Проданова

Иванка Бояджиева

Ивелина Донева

Учебна практика по технология на облекло от текстил
Пенка Андонова

Учебна практика по козметика
Иванка Бояджиева

Ивелина Донева

Производствена практика

Пенка Андонова

Женя Проданова

Иванка Бояджиева

Ивелина Донева