Методически обединения

  • МО на класните ръководители:

Председател – Нуртен Асан

Членове:

Невяна Христова

Галина Борисова

  • МО на учителите по общообразователни предмети:

Председател – Надежда Статева

Членове:

Нуртен Асан

Анка Колева

  • МО на учителите по професионална подготовка:

Председател – инж. Калоян Кръстев

Членове:

инж. Николай Монев

инж. Талят Юмер